info2shop

Kompliance při nošení kontaktních čoček


(I. část)

Pod pojmem kompliance rozumíme korektní chování nositelů čoček. Autorka Anna Sulley ji považuje za důležitý, ale často opomíjený faktor v praxi s kontaktními čočkami. V článku probírá příčiny, které zkušení specialisté uvádějí jako podklady pro špatnou komplianci.
Úmyslné i neúmyslné špatné chování (nazývá se nedostatek kompliance) při nošení kontaktních čoček je velmi rozšířené. Uvádí se jako příčina komplikací při nošení kontaktních čoček a může vést k tomu, že nejsou úspěšně užívány. Kompliance při nošení kontaktních čoček zahrnuje četné aspekty -- systém péče o čočky, dokonalá hygiena, dodržování doporučené doby nošení a rytmus výměny. Compliance pochází z latinského complere (objímati, obsáhnouti, doporučiti), a znamená tedy vyplnění či dodržení. Je definována jako „jednání v souladu s pravidly a přáním“ a jako „vztah mezi pacientem a kontaktologem v rámci jejich vztahů“. Kompliance při nošení kontaktních čoček je popsána takto: pacient (eventuálně zákazník) s dobrou kompliancí si myje ruce před tím, než se dotkne kontaktních čoček, užívá doporučený systém péče korektně ve smyslu obecné hygieny, dodržuje doporučenou dobu nošení (pro denní či prodloužené nošení) a neužívá žádné roztoky či pouzdra napadená mikroby.
Pokud se pacienti chovají jako pasivní příjemci zdravotní péče, jsou zodpovědní za špatnou komplianci. Toto chování se jeví jako problematické, protože se liší od představ a očekávání kontaktologů.
Posledních 30 let se věnuje chybějící komplianci velká pozornost, protože je důležitým aspektem v systému zdravotní péče. Je to fenomén těžko definovatelný a jeho kvalita je těžko měřitelná. Existuje však strategie, jak zlepšit užívání kontaktních čoček a příslušnou péči.

Skutečná kompliance


Závisí na metodách posuzování -- patří k nim buď namátkové zjišťování, klinické vyšetřování, nebo nepřímo hodnocení pomocí odpovědí v dotaznících, zjišťování počtu balení roztoků atd. -- údaje mohou klienti uvádět nepřesně. Lékařské studie udávají, že 30--60?% pacientů se nechová správně; u pacientů s glaukomem je to dokonce 25--50 %, včetně nedodržování termínů kontrol. Z toho vyplývá důležitost podrobného vysvětlení a poučení pacienta.
Ve Velké Británii nedodržuje péči o čočky a neřídí se termíny jejich výměny dokonce 40--91 % nositelů kontaktních čoček, v Německu je to asi 42 %. Ve Velké Británii má asi pětina nositelů pocit, že pokud dosud neměli žádné obtíže, riziko „přenášení“ čoček není velké. Více než 75 % uživatelů jednodenních kontaktních čoček však přiznává, že režim dodržuje. V různých zemích se údaje liší, obecný je poznatek, že klienti s jednodenními čočkami jsou nejukázněnější, nositelé 14denních a měsíčních čoček překračují dobu užívání až o 14 dní, uživatelé měsíčních čoček až o 22 dnů.

Nedostatečná kompliance

V posledních letech jsou v laickém tisku zveličovány komplikace ovlivňující vidění -- poukazuje se na užívání vody z vodovodu, přespávání s čočkami na očích apod. I když to není dobrá publicita, upozorňuje laický tisk na důsledky, tím se přičiňuje o zlepšení kompliance a poukazuje na nutnost pravidelných kontrol a dodržování pravidel nošení.
Proč se nositelé kontaktních čoček nechovají správně?
Všichni dostávají návod a doporučení -- proč ho nedodržují? Tím se zabývají četné práce a dokonce je sestaven model (Human Belief Model -- HBM), který rozebírá sled důvodů. Většina klientů je přesvědčena o tom, že právě jich se následky nedostatečné kompliance netýkají. Uživatelé kontaktních čoček, kteří chápou, že kompliance jim nabízí pozitiva (zdravé oči, kvalitu vidění, komfort a úsporu času tím, že odpadají neplánované kontroly při akutních obtížích), jsou připraveni předpisy dodržovat. Ti, kteří někdy měli mikrobiální keratitidu, jsou potom ukázněnější.
Lidé mají různá měřítka na hodnocení vlastní pohody -- i odtud plynou různé postoje k plnění předpisů vzhledem k individuální motivaci. Různé skupiny nositelů kontaktních čoček reagují odlišně na první příznaky nepohodlí, proto je velice důležitý citlivý individuální přístup. Autorka sestavila seznam zevních vlivů, které působí na komplianci: přátelé, rodina, společnost, náboženství, důvěra a spokojenost s kontaktologem, předchozí zkušenosti se systémem péče, zaměstnání či škola. V minulosti nosili kontaktní čočky především mladí, dnes k nim přibývají starší uživatelé -- i presbyopové, je proto třeba přizpůsobovat i návody. Pro zlepšení kompliance je velmi důležitá pečlivá komunikace.

Klinická komunikace


Kompliance je ovlivňována osobností specialisty. Pozitivní přijetí má významný vliv na další vztah. Je důležité nepodceňovat verbální komunikaci, která tvoří až 65?% celku, má tedy klíčovou roli. Správně volenými otázkami je třeba probudit zájem o spolupráci nositele čoček s odborníkem. V neposlední řadě hraje roli i úprava zevnějšku a chování odborníka v dobrém, čistém a upraveném prostředí.

Systém péče


Četné studie udávají, že asi 36 % nositelů čoček nedodržuje jejich správné čištění. Přibližně 40--91 % nositelů chybuje alespoň v jedné části péče, což ukazuje na špatnou komplianci. Chyby při péči o kontaktní čočky se týkají pouzdra na čočky, rukou, povrchového čištění (mnutí), enzymatických čističů a dezinfekce. Častou chybou je opakované užívání roztoků ve snaze ušetřit náklady.
Pouzdra na čočky jsou ve 28--86 % ve špatném hygienickém stavu. Pokud není pouzdro bez čoček ponecháno suché, stoupá riziko kontaminace. Kontaktolog s dobrou kompliancí musí nabádat ke včasné výměně pouzdra.

Doporučení systému péče

Existuje mnoho důvodů, proč nositelé o své čočky správně nepečují. V popředí stojí snaha ušetřit náklady. Specialista musí hned v začátcích nejen slovně, ale i písemně probrat péči o čočky, a také přesně ukázat, jak se jednotlivé kroky provádějí. Je totiž známo, že z ústního poučení si pamatujeme málo, písemný materiál pečlivě pročte pouze asi 17 % nositelů. Jen velice malý počet si pamatuje název roztoku.
převzato z časopisu ČOO
Literatura: Sulley, A.: Compliance beim Tragen von Kontaktlinsen, DOZ, Teil 1: 2/2008, str. 76--79; Teil 3: 4/2008, str. 82--86. Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

můj účet